SUPPORT NU!

(+45) 40842008

UndervisningUndervisning.html
ShopShop/Shop.html
SupportSupport.html
KontaktKontakt.html
Part of ComputerArts.dkhttp://www.computerarts.dk
Betingelser
BlogBlog/Blog.html
Technical_Mac_%26_PC_Support.html

Support:

macgeni betingelser

Rådmandsgade 55

2200 København N

 

MacGeni.dk - Standardbetingelser:

Vi har arbejdet med PC'ere siden 1988. Apple / Mac ekspert siden 2007.

Vi arbejder tæt sammen med mange andre teknologiske genier. Vi har resourcerne til at løse udfordringer.

terms and conditions
betingelser

T: (+45) 40 84 2008

E:  info@macgeni.dk

Alle oplyste priser er ex. moms, med mindre andet er anført. Der tages forbehold for fejl, såsom slå- og stavefejl samt prisændringer. MacGeni forbeholder sig retten til at korrigere eventuelle regnefejl samt opkræve korrekt beløb ved efterfakturering.


Ved køb af hjælp til at lave backup, kan MacGeni ikke holdes ansvarlige for evt. fejl eller mangler i data, da det ikke er muligt at vurdere inden påbegyndelse af overførsel. Ydelsen der købes hos MacGeni er opsætning samt support ved backup.


Betalingsbetingelser er ofte Netto 8 dage med mindre andet er anført på faktura. Betaling skal overføres til vores bankkonto eller kontant ved afhentning. Opgaver til under 5.000 Dkr (ex. moms) skal betales kontant inden levering af materialer.

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning. Reklamation skal ske inden 8 arbejdsdage fra leveringsdato.

Ved køb af brugt udstyr sælges produkter som brugtsalg og er købt som beset uden garanti.

Brug af leveret materiale uden indbetaling, kan medføre erstatningskrav.


Kunder er medansvarlige i at holde status med timeforbrug og indsigelser hertil skal gøres inden 8 arbejdsdage fra timeforbruget faktureres.


Oplyste normalpriser på hjemmesiden er gældende for dagtimerne kl. 08-18.

Hasteopgaver, arbejde i weekend og helligdage samt overarbejde faktureres dobbelt, med mindre der forinden er indgået en skriftlig særaftale.


Klippekort er gyldige i 1 år fra købsdato og kan ikke refunderes. Klippekort skal købes forud for forbrug af timer er gældende for ydelser fremadrettet. Ydelser rekvireret inden faktureres således særskilt og kan ikke overgå til klippekort. Ved køb af klippekort er det kundens pligt at holde øje med resterende klip på klippekortet stemmer overens med timeforbrug oplyst af MacGeni. Kunden har 8 arbejdsdage til at gøre indsigelser.


Der faktureres for den første fulde time ved påbegyndt arbejde ved support/undervisning. Efter første time rundes op til hver halve time dog undtagen ved telefonsupport, hvor der rundes op pr. kvarter.


MacGeni yder hjælp og support ud fra timeestimater, som sagtens kan ændre sig til flere eller færre timer, når opgaven er sat igang, da vi ikke kan forudse fejl eller problemer. Vi arbejder ud fra en timesats uanset om opgaven løses eller ej, så er support hos MacGeni en process i at finde løsninger for vores kunder. Vi arbejder IKKE ud fra “No cure, no pay” konceptet men i stedet benytter vi den tid der skal til for at løse en opgaver. MacGeni påtager sig ikke ansvaret for, hvis der opstår problemer efter vi har ydet support, da disse problemer kan skyldes mange forskellige faktorer. Hvis opgaven ikke kan løses inden den estimerede tid, må der påregnes ekstra tid til at finde en løsning. Det er op til kunden at afbryde samarbejdet, hvis kunden ikke ønsker at bruge flere økonomiske ressourcer eller tid på at løse en opgaven. Hvis MacGeni ikke har tid til at afslutte en opgave, vil kunden stadig faktureres det tidsforbrug der er benyttet.


Ved betaling med kreditkort til køb af fysiske varer trækkes beløbet når varen bestilles hjem eller ved forsendelse af varen.

Ved betaling med kreditkort forudbetales nogle serviceydelser såsom bestilte kurser. Ved betaling med kreditkort ved support, opkræves betalingen efter fuldført opgave eller ved delvis fuldført opgave, som minimum trækkes der fra kreditkortet MacGeni’s tidsforbrug/support eller undervisning ud fra timeforbrug.


Ved reparationration og service/support:

MacGeni tager ikke ansvar/stiller garanti for hardware ved reparation af væskeskader og kan ikke holdes ansvarlig for at udbedre alle skader. Vi tager ikke ansvar for skader der ikke er oplyst ved indlevering.


Det er kundens ansvar at oplyse om fejl eller mangler på indleveret hardware, som skal repareres eller ydes support på.

MacGeni stiller ingen garanti på data ved reparationer eller support. Det er kundens eget ansvar at tage backup. MacGeni kan ikke holdes anvarlige for datatab ved reparationer og lign.


MacGeni’s priser er pr. time og udregnes ud fra timeforbrug. Der gives ikke rabat eller nedslag i prisen, hvis kunden ikke er tilfreds med det udførte arbejde. Hvis kunder ønsker at stoppe support eller hjælp på igangværende opgaver, skal kunden stadig betale for MacGeni’s forbrugte tid uafhængigt af om problemet er løst. MacGeni er løsningsorienteret og det må forventes at nogle reparationer og løsningsforslag kan tage længere tid end estimeret. Tidsforbrug estimeres efter påbegyndelse af reparation, når omfanget af skaderne besigtiges. MacGeni’s oplyste tidsforbrug er et estimat og ikke endeligt. Det er derfor at forvente at det endelige tidsforbrug først kan oplyses når en opgave er løst, dog inden for en rimelig antagelse, hvilken bliver gjort kunden bekendt løbende. Forsinkelser kan opstå ved bestilling af hardware.


Ved udfyldning af indleveringsseddel eller ved handel med MacGeni accepterer du automatisk vores betingelser.


1. Kontraktoprettelse og betingelser  


1.1 For enhver kontrakt indgået med MacGeni gælder de efterfølgende betingelser som accepteret af køber.  


For leasing,- leje-og servicekontrakter samt hardwaresikringer gælder der supplerende betingelser. Afvigende indkøbsbetingelser fra køber gælder kun, såfremt de særskilt er skriftligt bekræftet af MacGeni.


1.2 Køber er forpligtet i følge ordren i 4 uger. Kontrakten er først bindende for MacGeni når skriftlig ordrebekræftelse er afgivet, med de i denne anførte vilkår, eller når levering er sket. MacGeni er berettiget til efter eget valg at inddrage 3. mand i kontraktopfyldelsen.


1.3 Garantier, supplerende aftaler og ændringer af kontrakten skal for at være gyldige fremtræde skriftligt.


1.4 Såfremt der af MacGeni er udleveret varer til test eller til låns, skal modtageren for egen regning sørge for rettidig tilbagelevering til MacGeni. Sker tilbagelevering ikke inden den i lånebekræftelsen anførte frist, er MacGeni berettiget til efter eget valg enten at tilbagetage varerne for modtagers regning eller at fakturere varen til en listepris, idet den udlånte genstand hermed anses som købt af modtageren. Modtageren hæfter for al original emballage, manualer og andre løsdele. Er emballagen i låneperioden beskadiget, eller bortkommer manualer og/eller andre løsdele, er modtageren forpligtet til at erstatte MacGeni værdien til dagspris. Er genstanden beskadiget i låneperioden, er modtageren forpligtet til at erstatte værdien til dagspris.


1.5 Afbildninger og beskrivelser over kontraktgenstanden i brochurer, kataloger prospekter og lignende er omtrentlige og gælder ikke som tilsikrede egenskaber. MacGeni tager forbehold for konstruktions-og/eller designændringer m.h.t. kontraktgenstanden før leveringstidens indtræffer og under forløbet af flere leveringer. Samtlige målestoksforhold, farve og vægtangivelser gælder indenfor branchemæssige tolerancer.


2. Priser og betalingsbetingelser.


2.1 MacGeni priser er fastsat inkl. emballage, men ekskl. forpakning, transport og moms. MacGeni er berettiget til at fakturere særskilt ekspedition, installation og levering.


2.2 Prisfastsættelsen er baseret på omkostningsniveauet ved kontraktindgåelsen. Indtræder der i tiden mellem kontraktindgåelsen og den aftalte leveringstid ændringer i leverandørprisniveauet er MacGeni berettiget til at foretage en tilsvarende priskorrektion.


2.3 Samtlige fakturaer forfalder til betaling ved levering, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.


2.4 Checks gælder først som betaling ved fuld indløsning.


2.5 Modregning med ikke anerkendte krav er udelukket. Tilbageholdelser af betalinger i øvrigt fra købers side på grund af modkrav vedrørende andre retsforhold er udelukket.


3. Mora og kreditforhold.


3.1 Såfremt køber ikke foretager rettidig betaling, eller såfremt MacGeni modtager dårlige kreditoplysninger på køber, er MacGeni berettiget til at standse yderligere leveringer, indtil der foreligger forudbetaling eller passende sikkerhedsstillelse. Præsteres forudbetalingen eller sikkerheden ikke inden den af MacGeni fastsatte frist, er MacGeni berettiget til at hæve kontrakten og kræve de opståede omkostninger erstattet.


3.2 Skal betaling præsteres i rater, er den fulde restgæld forfalden til omgående indfrielse, såfremt køber helt eller delvist er i mora med 2 rater. 


3.3 Ved enhver forsinket betaling har MacGeni uden forudgående påkrav ret til at beregne sig en rente på 1,5 % pr. Påbegyndt måned fra fakturaens forfaldsdato at regne.


4. Ejendomsforbehold.


4.1 Samtlige af MacGeni leveret varer, leveres under ejendomsforbehold, indtil fuld betaling er præsteret. MacGeni er i tilfælde af mora berettiget til uden forudgående påkrav at afhente det leverede og køber er forpligtet til at foretage udlevering uden hensyn til om eventuelle data tilhører køber eller 3. mand. De med tilbagekaldelsen forbunde omkostninger skal i givet fald erstattes af køber.


4.2 Køber er ikke berettiget til at foretage videresalg, udlån, udlejning, pantsætning eller lign. af det leverede. Køber er, indtil fuld betaling sker, uberettiget til at lade det leverede indføje i fast ejendom på en sådan måde, at ejendomsforbeholdet ikke kan opretholdes.


Foretages der retsforfølgning imod det leverede fra 3.mand, herunder f.eks. udlæg, udpantning eller arrest, er køber forpligtet til ufortøvet at give MacGeni skriftlig meddelelse herom.


4.3 Tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet kan af køber ikke gøres gældende som en ophævelse af kontrakten fra MacGenis side. MacGeni er berettiget til at kræve sig økonomisk stillet, som var kontrakten blevet opfyldt fra købers side.


4.4 Køber er forpligtet til at holde det leverede fuldt forsikret, indtil betalingen er sket.


5. Leveringstid.


5.1 Den aftalte leveringstid løber fra kontraktindgåelsen dog undtaget tilfælde, hvor køber skal tilvejebringe a) informationsmateriale eller kravspecifikationer til MacGeni, b) indrette bygninger eller lokaler til brug for installation, eller i tilfælde c) hvor der skal præsteres udbetaling. I de i a-c nævnte tilfælde løber leveringstiden fra købers endelige opfyldelse. Såfremt der medfølger individuelt programmel i kontrakten, løber leveringstiden først fra købers endelige tilvejebringelse af nødvendige informationer og/eller kravspecifikationer.


5.2 Leveringstiden gælder som overholdt, når MacGeni forinden udløb har givet meddelelse om, at kontraktgenstanden er afsendt eller står til rådighed.


5.3 Leveringstiden forlænges tilsvarende, såfremt køber fremsætter ønske om ændringer eller supplement.


5.4 Leveringstiden suspenderes i tilfælde af uforudsete omstændigheder, herunder i tilfælde af arbejdsnedlæggelser, strejke og lignende forhold. Det samme gælder såfremt tilsvarende omstændigheder indtræder hos en af MacGenis leverandører, eller leverandøren ikke er i stand til at opfylde leveringsforpligtelserne over for MacGeni.


6. Forsinkelse m.v.


6.1 Foreligger der forsinkelse fra MacGeni side med hensyn til levering eller udførelse af tjenesteydelser, er køber forpligtet til skriftligt at fremsætte opfordring til at MacGeni præsenterer ydelsen indenfor en af køber efter omstændighederne rimelig fastsat frist. Udløber denne frist uden at ydelsen er præsteret, er køber berettiget til at hæve kontrakten.


6.2 Med mindre der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed fra MacGenis side, er køber alene berettiget til at kræve erstatning af et beløb af maksimalt 10 % af den del af kontraktværdien, der ikke foreligger opfyldt.


6.3 Det samme gælder, såfremt forsinkelsen skyldes forhold, som MacGeni er uden indflydelse på. I tilfælde af Force Majeure er MacGeni fri for ethvert ansvar.


7. Risikoovergang ved levering og modtagelse.


7.1 MacGeni kan frit levere gennem en af MacGeni valgt leverandør. MacGeni er berettiget til at opkræve køber omkostningerne i forbindelse med forsendelsen.


7.2 MacGeni er berettiget til at levere det købte fordelt over flere leveringer og fra flere leverandører, med mindre andet er explicit aftalt.


7.3 Risikoen overgår til køber ved afsendelse fra lager/overgivelse til fragtmand.


7.4 Vil køber påberåbe sig mangler, skal dette ske skriftligt og omgående til MacGeni. MacGeni er berettiget til at afvise reklamationer modtaget senere end 8 arbejdsdage efter levering.8. Diverse


8.1 I det tilfælde hvor køber ikke aftager det leverede som forud aftalt, er MacGeni berettiget til at give køber en passende tillægsfrist. Efter udløb af denne frist, er MacGeni berettiget til at afsætte det købte til anden side. Uafhængigt heraf har MacGeni ret til at kræve erstatning på grund af misligholdelse af aftalen fra købers side. MacGeni er berettiget til at gøre krav på 20 % af den aftalte pris, som erstatning for allerede leverede ydelser og anvendte materialer, dog mere hvis større skade er lidt.


9. Garantiforhold.


9.1 MacGenis eventuelle garantier omfatter alene nye genstande og har kun virkning for mangler som gør kontraktgenstanden eller ydelsen ubrugelig. Garantier kan ikke påberåbes, med mindre skriftlig reklamation er sket indenfor udløbet af 3 måneder fra levering. For leverandør og producent garantier gælder alene de af leverandører eller producenter indeholdte vilkår.


9.2 MacGeni hæfter ikke for skader på varer, som returneres på grund af uhensigtsmæssig anvendelse, forkert behandling og/eller forsendelse, tilsidesættelse af de af MacGeni evt. udarbejdede retningslinier eller som følge af naturlig slitage.


9.3 Efter modtagelse af varerne skal både synlige og skjulte mangler gøres gældende uden ufortøvet ophold.


9.4 MacGeni fralægger sig ethvert ansvar, dersom køber eller 3. part uden MacGenis samtykke, har ladet udbedre mangler eller foretaget indgreb.


9.5 I forbindelse med eventuelt afhjælpningsarbejde skal køber indrømme MacGeni den fornødne tid. MacGeni er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger og kan betinge sig at køber erlægger betaling herfor, forinden arbejdet udføres.


9.6 Køber er forpligtet til selv at afholde udgifter til forsendelse af varer, også når disse sendes under garanti til reparation.


9.7 Køber kan alene forlange kontrakten hævet eller købesummen forholdsmæssigt nedsat, såfremt afhjælpning ikke har været mulig. Yderligere krav mod MacGeni eller MacGenis medarbejdere er udelukket, med mindre der foreligger grov uagtsomhed eller forsætlighed fra MacGenis side.


9.8 De af MacGeni evt. udleverede vejledninger vedrørende teknisk anvendelse, skal oplyse køber om MacGeni produkters mest hensigtsmæssige anvendelsesområder. Derved fritages køber imidlertid ikke for selv at iværksætte undersøgelse af MacGenis produkter for at kunne fastslå, om disse egner sig til de af køber formålsbestemte anvendelsesområder.


9.9 For de produkter der i MacGeni udstedte fakturaer med bemærkninger “uden garanti”, gælder som hovedregel at disse ikke kan returneres, krediteres eller supporteres af vor tekniske afdeling.


9.10 Fortrydelsesret


Der tilbydes 14 dages fortrydelsesret på varer der er bestilt på vores hjemmeside eller via mail: Hvis en kunde anvender sin fortrydelsesret, tilbagebetaler vi hele varens beløb, som kunden har betalt, inklusiv vores forsendelsesomkostninger m.m. Det eneste vi kræver, er, at kunden selv betaler egne forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af varen.

Der er ifølge loven ikke fortrydelsesret på tjenesteydelser, feks. ved køb af supportopgaver, konsulenttimer, undervisningstimer og igangværende kurser og lign produkter. Der gives altså kun fortrydelsesret på købt hardware og fysiske produkter samt softwarekøb, hvis licenser og lign. ikke er taget i brug. Læs mere om reglerne for hvornår fortrydelsesretten frafalder her.


Vi gør opmærksom på at fortrydelsesretten frafalder ved bestilt besøg af konsult og ved konsulent support. Ved bestilling af sådanne serviceydelser accepterer kunden at fortrydelsesretten frafalder når arbejdet påbegyndes og er udført. Ønsker kunden at benytte fortrydelsesretten ved igangværende opgaver, vil kunden blive pålagt at betale for den del af opgaven der er leveret.


10. Leverings,- og opfyldelsessted.

Leverings,- og opfyldelsesstedet, både for købers betaling og for MacGeni leveringer, er MacGenis forretningssted.


11. Supplerende bestemmelser for reparation af hardware.


Såfremt der ikke foreligger aftale om teknisk assistance, foretager MacGeni sig beregning for arbejdstid, transportomkostninger og reservedele. Eventuelle reklamationer skal stilles til MacGeni i skriftlig form inden 8 arbejdsdage efter reparation. Pkt. 9.3 finder tilsvarende anvendelse.


12. Supplerende bestemmelser for øvrige serviceydelser


For øvrige serviceydelser, herunder rådgivning og vejledning etc., beregnes til enhver tid gældende timesats eller de i kontrakten aftalte timesatser. Dersom omkostningsfaktorer som er bestemmende for beregning af prisen skulle ændre sig under serviceydelsernes varighed, er MacGeni berettiget til at foretage en passende prisregulering.